Ponujamo ugoden najem profesionalne potapljaške opreme različnih proizvajalcev. Vsa oprema je redno vzdrževana s strani naših serviserjev.

Postopek najema:

1. Pišite nam na info@cpa.si ali nas pokličite na 041 323 483 in se dogovorite za termin

2. Na prevzem opreme s seboj prinesite osebni dokument

3. Ob prevzemu se sklene najemna pogodba in položi varščina, katera se po vračilu blaga najemniku povrne, zmanjšana za stroške najema.

CENIK NAJEMA

Tlačne posode z enojnim ventilom

15L / 232 bar (polne)

Dive-Cylinder Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

 varščina: 20 € 10 €  20 € 50 €

 

Potapljaški računalnik OSTC Sport

Izjemno zmogljiv, majhen računalnik z O-LED zaslonom. primeren za apneo in potapljanje z nitrox mešanicami do 100 % O2

Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

 varščina: 100 € 15 €  30 € 70 €

 

Kompenzator plovnosti

Klasični in Wing jopiči za uporabo z enojnimi tlačnimi posodami

beseaW50 Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

varščina: 50 € 10 € 20 € 50 €

 

Komplet dihalnih regulatorjev

Primarni regulator, alternativni vir in manometer

poseidon-cyklon-5000-single-kit-black-pg Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

varščina: 50 € 10 € 20 € 50 €

 

Celoobrazna maska z regulatorjem in cevjo

full-face-dive-mask-21454-227021 Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

varščina: 100 € 30 € 60 € 150 €

 

Hugyfot ohišje za GoPro kamero

Primerno za različici GoPro Hero 3/3+. Led zaslon in plovno nastavljivi roki. Dodani sta še dve luči za razsvetljavo.

HugyfotGoPro_tn Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

varščina: 150 € 40 € 80 € 200 €

 

Podvodno vozilo Bonex Reference RS

Z navigacijsko enoto in polnilcem

Bonex Reference RS Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

varščina: 200 € 40 € 80 € 200 €

 

Aparat na zaprti krog (Rebreather) Poseidon eCCR MK VI Discovery s kompenzatorjem plovnosti

(pogoj za najem je opravljen tečaj za uporabnika aparata s strani naših pooblaščenih inštruktorjev oz. spremstvo certificiranega inštruktorja (try-dive))

Poseidon eCCR MK VI Discovery Dnevni

(24h)

Vikend

(pet-ned)

Tedenski

(7 dni)

varščina: 200 € 40 € 80 € 200 €

*Vse cene so brez DDV. Cene za daljše obdobje najema so po dogovoru.

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA

SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM OPREME

  1. Splošno

Najem opreme se izvede med podjetjem CPA d.o.o. (v nadaljevanju najemodajalec) in najemnikom izključno na osnovi najemne pogodbe in spodaj navedenih pogojev, s katerimi je najemnik seznanjen in to potrjuje s svojim podpisom v najemni pogodbi. Nasprotujoči si pogoji ali drugačni želeni pogoji najemnika, ne morejo biti predmet pogodbe.

  1. Pogoji za sklenitev najemne pogodbe

Najemnik je lahko le polnoletna oseba z državljanstvom RS in stalnim prebivališčem v RS. Svojo istovetnost najemnik izkaže z veljavnim osebnim dokumentom ob sklepanju najemne pogodbe. Najemodajalec se obvezuje, da bo prejete podatke hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  1. Cena najema

Vse cene so po veljavnem ceniku v EUR/dan, brez DDV. Cena najema ne vključuje potrošnih delov in dodatnega materiala. Slednje se dobavi pri najemodajalcu proti plačilu. Oseba, ki prevzame opremo, je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, družbo ali organizacijo, v imenu katere prevzema opremo. Pri predaji predmeta najema je potrebno poravnati določeno varščino za najem oziroma predložiti ustrezno naročilnico.

  1. Prevzem opreme

Oprema je v vsakem času last najemodajalca. S podpisom pogodbe o najemu najemnik potrjuje, da je opremo skupaj z navodili za uporabo prejel v nepoškodovanem stanju, da so mu je bilo razloženo delovanje, varnostna navodila in pravilno ter varno ravnanje z opremo. Menjava opreme v najemnem obdobju je mogoča odvisno od razpoložljivosti in razloga menjave.

  1. Vračilo opreme

Najemnik mora napravo očiščeno, pripravljeno za uporabo, z vsemi dodatnimi deli, ki so vključeni v dobavo (v stanju, v kakršnem jo je prejel), v dogovorjenem času vrniti na mesto prevzema. Podaljšanje časa najema je mogoče le na podlagi pisnega potrdila najemodajalca. O okvarah na opremi mora najemnik takoj obvestiti najemodajalca. V kolikor je naprava vrnjena poškodovana, neočiščena in brez vseh dodatkov, je najemodajalec upravičen obračunati stroške odpravljanja pomanjkljivosti in popravil, kot tudi čas za popravila in čiščenje. V tem primeru je najemodajalec upravičen zadržati vplačano varščino za 24 ur in jo vračunati v stroške. V primeru zamude vračila opreme se zaračunava dodaten dan najema po veljavnem ceniku. V kolikor oprema ni vrnjena na prevzemno mesto bo prijavljena na Policijo kot ukradena. Oprema se lahko vrne pred iztekom najemnega obdobja. Vračilo denarja ni mogoče.

  1. Dolžnosti najemnika

Najemnik opremo uporablja na lastno odgovornost. Najemnik je dolžan opremo uporabljati primerno, varno in v skladu z navodili za uporabo. Opremo je prepovedano uporabljati v namene za katere ni predvidena . Z najeto opremo ni dovoljeno upravljanje osebam, če so le te pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc, ki onemogočajo varno uporabo opreme. Najemnik mora opremo zaščititi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. Opreme najemnik ne sme uporabljati za učenje, preizkušanje in podobno. Najemnik omogoča najemodajalcu neomejen vstop na lokacijo, kjer se oprema nahaja in občasno kontrolo uporabe opreme, ki je v najemu. V primeru odvzema opreme zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, ne bo oviral dostopa na lokacijo in odvoza opreme na stroške najemnika. Najemnik nima pravice do spreminjanja, popravil oz. servisiranja opreme, le-ta mora ostati v stanju kot jo je prejel. V opremo je dovoljeno vgrajevati samo originalne nadomestne in potrošne dele, nabavljene pri najemodajalcu, sicer je najemnik materialno odgovoren za vso nastalo škodo. Poškodb ali pomanjkljivosti na opremi, ki niso zavedene pri prevzemu, najemnik ne more uveljavljati. Ugotovljene pomanjkljivosti mora najemnik pri predaji pokazati najemodajalcu. V primeru kraje opreme, poškodb ali neupravičene uporabe tretje osebe, mora najemnik to nemudoma sporočiti najemodajalcu in primer prijaviti tudi na policiji.

  1. Odgovornost najemodajalca

Najemodajalec jamči, da daje najemniku v najem opremo v tehnično brezhibnem stanju in pod pogoji, ki jih določa najemna pogodba. Najemodajalec ni proizvajalec opreme in zaradi tega ne more dajati ustnih ali pisnih zagotovil drugačnih, kot jih zagotavlja proizvajalec. Najemodajalec ne jamči za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe naprave ali v primeru, da najemnik napravo neupravičeno preda tretji osebi.

  1. Okvare in poškodbe opreme

Izposojena oprema ni zavarovana. Ob vračilu opreme, ki je bila najeta, se ugotavljajo tudi vse poškodbe in okvare. V primeru povzročitve manjših poškodb na opremi je najemnik dolžan kriti popravilo opreme po veljavnem ceniku, oziroma stroške servisiranja. Morebitno okvaro opreme bo odpravil najemodajalec kot pooblaščeni serviser. Obrabnina, ki je predmet upravičene rabe, je strošek najemodajalca. V primeru povzročitve nepopravljive škode na opremi je najemnik dolžan poravnati nastalo škodo v višini 100% maloprodajne cene nove opreme. V primeru kraje je oseba, ki si je opremo izposodila, dolžna krajo prijaviti policiji. Morebitna kraja ali izguba opreme je odgovornost osebe, ki si je opremo izposodila in ta oseba je ob najemu seznanjena, da bo v tem primeru plačala 100% maloprodajne vrednosti opreme.

  1. Uporaba opreme v tujini

Za uporabo najete opreme izven območja republike Slovenije, mora najemnik predhodno pridobiti pisno soglasje najemodajalca.

  1. Reševanje sporov

Stranki si bosta prizadevali spore reševati na miroljuben način. V kolikor takšna rešitev ni možna, je za razsojanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v kraju sedeža najemodajalca.

V kolikor se odločite tudi za nakup naše opreme, lahko določene izdelke preizkusite brezplačno! Če bi si želeli izposoditi opremo, ki je ni v ponudbi ali pa opremo najemate preko podjetja oz. ustanove, nas o tem obvestite.