Splošni pogoji poslovanja

1.
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta CPA d.o.o. (v nadaljevanju CPA), kot upravitelj spletnega mesta na naslovu www.cpa.si, kjer ponuja svoje storitve in tretja oseba (v nadaljevanju stranka), ki preko spletnega mesta veljavno odda elektronsko naročilo, s katerim naroči storitve CPA, ali opravi drug posel na spletnem mestu. Splošni pogoji urejajo odnose med CPA in stranko in so za obe pogodbeni stranki zavezujoči. Stranka ne more veljavno opraviti želenega posla, ali naročiti druge želene storitve pri ponudniku CPA, če se predhodno s temi splošnimi pogoji ne strinja.

2.
S temi splošnimi pogoji se podrobneje opredeljuje predvsem:

  1. Vrste storitev;
  2. Registracija stranke;
  3. Pogoji in način sklenitve pogodbe;
  4. Obseg, način in pogoji opravljanja storitev;
  5. Sprememba in prekinitev pogodbenega razmerja;
  6. Plačilni pogoji in cene storitev;
  7. Postopek reklamacije;
  8. Varnostni pogoji in varovanje osebnih podatkov;

 

 • Sodna pristojnost;

 

VRSTE STORITEV

3.
CPA preko svojega spletnega mesta ponuja predvsem naslednje storitve:

 • Potapljaške tečaje
 • Strokovna usposabljanja
 • Servis potapljaške opreme
 • Polnjenje tlačnih posod
 • Izposojo opreme
 • Nakup izdelkov v spletni trgovini

 4.
Stranka lahko odda naročilo na spletnem mestu CPA v elektronski obliki, če se je pred tem veljavno registrirala na spletnem mestu CPA kot uporabnik. V postopku registracije je stranka dolžna navesti resnične podatke. CPA ima pravico odkloniti sklenitev pogodbe s stranko, oziroma kadarkoli kasneje pogodbo odpovedati in stranko iz sistema izključiti, če ugotovi, da je stranka v postopku registracije navedla neresnične podatke. V primeru, da CPA zaradi tega nastane škoda, jo je stranka na zahtevo CPA dolžna povrniti.

POGOJI IN NAČIN SKLENITVE POGODBE

5.
Pogodbo z CPA lahko sklene fizična ali pravna oseba, ki ima dostop do svetovnega spleta in veljavno odda elektronsko naročilo na spletnem mestu. Naročilo odda stranka na spletnem mestu CPA v elektronski obliki in je podlaga za sklenitev pogodbenega razmerja med stranko in CPA.

6.
Stranka lahko odda naročilo preko spletnega mesta od 00.00 do 24.00, sedem dni na teden, vse dni v letu.

7.
S trenutkom oddaje veljavnega naročila in plačila naročene storitve, se šteje, da je med CPA in stranko sklenjena pogodba, za katero veljajo ti splošni pogoji, v kolikor se pogodbeni stranki izrecno pisno ne dogovorita drugače. Elektronsko naročilo, skupaj s temi splošnimi pogoji tvori pogodbo.

8.
Stranka pridobi pravico do določenih storitev šele s trenutkom, ko dobi s strani CPA potrdilo v elektronski obliki, da je bilo njeno naročilo veljavno oddano in opravi plačilo. Stranka pridobi pravico do določenih storitev, za katere je to izrecno določeno po načelu »prvi po plačilu, prvi po pravici«. Stranka se strinja, da bo pogodba, kadar gre za več strank, ki želijo isto storitev ali blago, ki je določeno po vrsti, sklenjena s tisto izmed njih, ki bo prva veljavno opravila tudi plačilo za naročene storitve ali blago. Stranki, s katero zaradi navedenega v prejšnjem odstavku te točke ni bila sklenjena pogodba, je pa vplačala denarna sredstva, bo CPA povrnil vplačana sredstva v roku 8 dni od dneva prejema sredstev na račun.

9.
Plačila bo stranka opravila pri organizaciji za plačilni promet ali banki. Za veljavnost oddanih plačil, ki jih stranka odda pri organizaciji za plačilni promet, CPA ne prevzema nobene odgovornosti. CPA stranki ne jamči, da bodo storitve organizacije za plačilni promet ali banke imele enako razpoložljivost kot to velja za storitve CPA.

 

 OBSEG, NAČIN, POGOJI IN KVALITETA OPRAVLJANJA STORITEV

10.
CPA zagotavlja stranki, da so storitve, ki jih trži kvalitetne in konkurenčne.

11.
Stranka bo uporabljala storitve v obsegu, kot si jih sama izbere ob oddaji spletnega naročila oziroma sklenitvi pogodbe.

12.
Stranka se zavezuje, da bo na spletnem strežniku poslovala skladno s z veljavno zakonodajo, temi splošnimi pogoji in bo spoštovala vsakokratna navodila CPA, glede varnostnih in drugih pogojev poslovanja.

13.

Pravice in obveznosti stranke:

 • tretjim osebam preko svojega spletnega mesta ne bo ponujala proizvodov in storitev , ki so predmet ponudbe na spletni strani
 • se zavezuje, da bo o vseh statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno poslovanje nemudoma obvestila CPA.

14.

Pravice in obveznosti CPA:

  • zagotavljati stranki kvalitetne storitve v obsegu in na način, kot si jih stranka izbere ob oddaji elektronskega naročila;
  • v skladu z veljavno zakonodajo in razpoložljivo tehnologijo v največji možni meri preprečevati izgubo, spremembo in dostop do podatkov stranke, za katerih varovanje je prevzel odgovornost oziroma jih je dolžan varovati na podlagi zakona;
  • ne odgovarja za prekinitve in napake, ki so posledica naključja višje sile ali dogodkov, ki ne izvirajo iz njegove sfere;
  • v nobenem primeru ni odgovorna za posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi dogodkov višje sile ali dejanj stranke ali tretjih izven njene kontrole, na katerih ravnanje ni imela vpliva;
  • ne prevzema odgovornosti, če naročena storitev ne ustreza v celoti specifičnim potrebam in željam stranke;
  • ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih stranka posreduje tretjim;
  • ima pravico stranko brez kakršnegakoli povračila stroškov izključiti iz sistema, če stranka krši določila teh splošnih pogojev;

 

 • stranki ni dolžna vrniti denarja za preostanek plačanega obdobja, če stranka, brez krivde CPA, prekine pogodbo pred iztekom roka določenega v pogodbi.

 

SPREMEMBA IN PREKINITEV POGODBE

15.
Pogodba je sklenjena za čas, kot je določeno ob oddaji elektronskega naročila.

16.
Pri storitvah za katere je to posebej določeno je stranka dolžna najkasneje v roku 1 dan pred iztekom obdobja za katerega je sklenila pogodbo, CPA obvestiti o podaljšanju. Če CPA ne prejeme obvestila iz prejšnjega odstavka te točke, se bo štelo, da stranka pogodbe ne želi podaljšati in bo zato pogodba z dnem izteka pogodbenega zaključena.

17.
V primeru, da pride do prekinitve pogodbe s strani CPA iz razlogov, ki niso na strani stranke, je stranka upravičena do povračila sorazmernega dela vplačanih zneskov.

 PLAČILNI POGOJI IN CENE STORITEV IN BLAGA

18.
Stranka bo plačevala storitve CPA v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, ki je objavljen na naslovu spletne strani CPA. CPA si pridržuje pravico do spremembe cenika. Nove cene veljajo z dnem objave spremenjenega cenika na spletni strani.

19.
Storitve, ki jih stranka naroči je potrebno plačati vnaprej, če ni za določeno storitev določeno drugače.

20.
Stranka bo plačilo za nove storitve opravila na način in v roku določenem ob oddaji elektronskega naročila. Po opravljenem plačilu ji bo CPA izdal račun. V primeru zamude pri plačilu si CPA pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti.

21.
Ob podaljšanju uporabe določne storitve, bo stranka v roku določenem na predračunu (8 dni), izvedla plačilo za storitev, ki jo uporablja. Plačilo bo stranka opravila na podlagi predračuna, ki ga bo prejela v elektronski obliki na transakcijski račun CPA. Po opravljenem plačilu ji bo CPA izdal račun.

 POSTOPEK REKLAMACIJE

22.
CPA ne prevzema odgovornosti, da bodo storitve ustrezale strankinim specifičnim potrebam, kar vključuje predvsem, da bodo pravočasne, varne, neprekinjene in brez napak.

23.
Stranka ima pravico reklamirati naročene storitve ali blago:

 • če nimajo lastnosti, ki so potrebne za njihovo običajno rabo ali za promet;
 • če nimajo lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jih stranka kupuje, ki pa je bila CPA znana ali bi mu bila morala biti znana;
 • če nimajo lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je CPA izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

CPA ne odgovarja za napake, na storitvah ali blagu, če so bile stranki ob sklenitvi pogodbe znane ali ji niso mogle ostati neznane.

24.
Stranka je dolžna prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti CPA v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki ji gre iz tega naslova. Enako velja tudi za opravljene storitve.

25.
Stranka ima pravico ugovarjati zoper izstavljeni račun. Reklamacijo odda stranka najkasneje v roku 8 dni, pisno na naslov CPA ali po elektronski poti na elektronski naslov reklamacije@CPA.si. CPA bo stranko v elektronski obliki obvestil o prejemu njene vloge na elektronski naslov,ki ga stranka navedbe v svoji vlogi.

26.
CPA se zavezuje reklamacije reševati v razumnem roku, in sicer bo stranko o izidu reklamacijskega postopka obvestil najkasneje v roku 15 dni po prejemu reklamacije.

VARNOSTNI POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

27.
Stranka je dolžna svoje storitve uporabljati v skladu z zakonom in temi splošnimi pogoji. Stranka je sama odgovorna za dostop do svojega sistema in bo tudi sama poskrbela za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesel. Stranka ne bo programske ali strojne opreme uporabljala za izvrševanje kaznivih dejanj ali pridobivanja podatkov o drugih naročnikih. Vsi poskusi pridobivanja tujih gesel, preizkušanja varnostnih lukenj sistema in uporaba programske opreme ki, lahko povzroči kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo CPA ali tretjim so razlog za odpoved pogodbe in razlog za sprožitev ustreznih postopkov zoper stranko. Spletno stran želimo vzdrževati na način, da obiskovalcem nudi enostavno uporabo in zagotavljanje želenih informacij. V ta namen uporabljamo ‘piškotke’ (angleško Cookies), majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše spletne strani shranijo na vaš računalnik. Ti piškotki ne omogočajo osebne identifikacije obiskovalcev naše spletne strani. S pomočjo piškotkov zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo in jih ne uporabljamo za potrebe oglaševanja.

V osnovi obstajajo naslednje vrste piškotkov:

 • potrebni piškotki, brez katerih spletna stran ne deluje pravilno (npr. shrani izdelke, ki ste jih dali v nakupovalno košarico)
 • piškotki, ki skrbijo za funkcionalnost spletne strani (spletna stran si zapomni, kateri jezik ste izbrali in vam ga ob ponovnem obisku ponudi sama). Seveda ta piškotek velja samo za našo spletno stran in vam ne sledi na druge spletne strani – tam si morate določeno funkcionalnost nastaviti sami posebej
 • piškotki, ki skrbijo za razne statistične namene, npr. prikažejo nam katere naše vsebine so največkrat obiskane, kaj obiskovalci ne gledajo itd. Na ta način lahko zagotavljamo boljšo vsebino na naši spletni strani. Te informacije nam seveda ne omogočajo vaše identifikacije in so anonimne
 • piškotki, ki skrbijo za oglaševanje tretjih oseb. Ti piškotki lahko sporočajo lastnikom katere spletne strani obiskujete, katere oglase si ogledujete ipd. Naša spletna stran ne uporablja teh piškotkov.

Na naši spletni strani trenutno uporabljamo piškotke iz prve, druge in tretje skupine. V primeru uporabe piškotkov iz četrte skupine, si le-te lahko izklopite sami z orodjem na prvi strani (ali pa uporabite napotke iz spodaj navedenih povezav) in nam onemogočite njihovo uporabo. Če želite, lahko v brskalniku popolnoma prepoveste ali dovolite uporabo piškotkov (izbrišete že obstoječe piškotke) iz naše spletne strani (mogoče boste morali postopek ponoviti ob posodobitvi, menjavi svojega brskalnika, možno je tudi, da v tem primeru naša spletna stran ne bo več delovala oz. je ne boste mogli uporabljati v vseh predvidenih namenih). Kako lahko to naredite v nekaterih brskalnikih, lahko izveste na spodaj navedenih povezavah:

 1. Mozilla Firefox
 2. Google Chrome
 3. Microsoft Internet Explorer
 4. Opera
 5. Apple Safari
 6. Windows Phone
 7. Google Android

 28.
CPA se zavezuje varovati osebne in druge podatke stranke, do katerih bo prišel v času trajanja pogodbenega razmerja, še najmanj 3 leta po prenehanju veljavnosti pogodbe. CPA strankinih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabljal v komercialne namene, razen kadar bo te podatke dolžan izročiti na podlagi zakona ali na podlagi odločbe sodišča. V primeru hekerskih napadov ali drugih nepooblaščenih vstopov v sistem, CPA ne odgovarja za osebne podatke stranke.

SODNA PRISTOJNOST

30.
Stranka se strinja, da se bodo v primeru spora, vsa sporna razmerja med stranko in CPA reševala pred pristojnim sodiščem po sedežu CPA.

Ljubljana 02.04.2015                                                                                   CPA d.o.o.