Splošni pogoji poslovanja

1.
Splo┼íni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splo┼íni pogoji) so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta CPA d.o.o. (v nadaljevanju CPA), kot upravitelj spletnega mesta na naslovu www.cpa.si, kjer ponuja svoje storitve in tretja oseba (v nadaljevanju stranka), ki preko spletnega mesta veljavno odda elektronsko naro─Źilo, s katerim naro─Źi storitve CPA, ali opravi drug posel na spletnem mestu. Splo┼íni pogoji urejajo odnose med CPA in stranko in so za obe pogodbeni stranki zavezujo─Źi. Stranka ne more veljavno opraviti ┼żelenega posla, ali naro─Źiti druge ┼żelene storitve pri ponudniku CPA, ─Źe se predhodno s temi splo┼ínimi pogoji ne strinja.

2.
S temi splošnimi pogoji se podrobneje opredeljuje predvsem:

  1. Vrste storitev;
  2. Registracija stranke;
  3. Pogoji in na─Źin sklenitve pogodbe;
  4. Obseg, na─Źin in pogoji opravljanja storitev;
  5. Sprememba in prekinitev pogodbenega razmerja;
  6. Pla─Źilni pogoji in cene storitev;
  7. Postopek reklamacije;
  8. Varnostni pogoji in varovanje osebnih podatkov;

 

 • Sodna pristojnost;

 

VRSTE STORITEV

3.
CPA preko svojega spletnega mesta ponuja predvsem naslednje storitve:

 • Potaplja┼íke te─Źaje
 • Strokovna usposabljanja
 • Servis potaplja┼íke opreme
 • Polnjenje tla─Źnih posod
 • Izposojo opreme
 • Nakup izdelkov v spletni trgovini

 4.
Stranka lahko odda naro─Źilo na spletnem mestu CPA v elektronski obliki, ─Źe se je pred tem veljavno registrirala na spletnem mestu CPA kot uporabnik. V postopku registracije je stranka dol┼żna navesti resni─Źne podatke. CPA ima pravico odkloniti sklenitev pogodbe s stranko, oziroma kadarkoli kasneje pogodbo odpovedati in stranko iz sistema izklju─Źiti, ─Źe ugotovi, da je stranka v postopku registracije navedla neresni─Źne podatke. V primeru, da CPA zaradi tega nastane ┼íkoda, jo je stranka na zahtevo CPA dol┼żna povrniti.

POGOJI IN NA─îIN SKLENITVE POGODBE

5.
Pogodbo z CPA lahko sklene fizi─Źna ali pravna oseba, ki ima dostop do svetovnega spleta in veljavno odda elektronsko naro─Źilo na spletnem mestu. Naro─Źilo odda stranka na spletnem mestu CPA v elektronski obliki in je podlaga za sklenitev pogodbenega razmerja med stranko in CPA.

6.
Stranka lahko odda naro─Źilo preko spletnega mesta od 00.00 do 24.00, sedem dni na teden, vse dni v letu.

7.
S trenutkom oddaje veljavnega naro─Źila in pla─Źila naro─Źene storitve, se ┼íteje, da je med CPA in stranko sklenjena pogodba, za katero veljajo ti splo┼íni pogoji, v kolikor se pogodbeni stranki izrecno pisno ne dogovorita druga─Źe. Elektronsko naro─Źilo, skupaj s temi splo┼ínimi pogoji tvori pogodbo.

8.
Stranka pridobi pravico do dolo─Źenih storitev ┼íele s trenutkom, ko dobi s strani CPA potrdilo v elektronski obliki, da je bilo njeno naro─Źilo veljavno oddano in opravi pla─Źilo. Stranka pridobi pravico do dolo─Źenih storitev, za katere je to izrecno dolo─Źeno po na─Źelu ┬╗prvi po pla─Źilu, prvi po pravici┬ź. Stranka se strinja, da bo pogodba, kadar gre za ve─Ź strank, ki ┼żelijo isto storitev ali blago, ki je dolo─Źeno po vrsti, sklenjena s tisto izmed njih, ki bo prva veljavno opravila tudi pla─Źilo za naro─Źene storitve ali blago. Stranki, s katero zaradi navedenega v prej┼ínjem odstavku te to─Źke ni bila sklenjena pogodba, je pa vpla─Źala denarna sredstva, bo CPA povrnil vpla─Źana sredstva v roku 8 dni od dneva prejema sredstev na ra─Źun.

9.
Pla─Źila bo stranka opravila pri organizaciji za pla─Źilni promet ali banki. Za veljavnost oddanih pla─Źil, ki jih stranka odda pri organizaciji za pla─Źilni promet, CPA ne prevzema nobene odgovornosti. CPA stranki ne jam─Źi, da bodo storitve organizacije za pla─Źilni promet ali banke imele enako razpolo┼żljivost kot to velja za storitve CPA.

 

 OBSEG, NAČIN, POGOJI IN KVALITETA OPRAVLJANJA STORITEV

10.
CPA zagotavlja stranki, da so storitve, ki jih tr┼żi kvalitetne in konkuren─Źne.

11.
Stranka bo uporabljala storitve v obsegu, kot si jih sama izbere ob oddaji spletnega naro─Źila oziroma sklenitvi pogodbe.

12.
Stranka se zavezuje, da bo na spletnem stre┼żniku poslovala skladno s z veljavno zakonodajo, temi splo┼ínimi pogoji in bo spo┼ítovala vsakokratna navodila CPA, glede varnostnih in drugih pogojev poslovanja.

13.

Pravice in obveznosti stranke:

 • tretjim osebam preko svojega spletnega mesta ne bo ponujala proizvodov in storitev , ki so predmet ponudbe na spletni strani
 • se zavezuje, da bo o vseh statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno poslovanje nemudoma obvestila CPA.

14.

Pravice in obveznosti CPA:

  • zagotavljati stranki kvalitetne storitve v obsegu in na na─Źin, kot si jih stranka izbere ob oddaji elektronskega naro─Źila;
  • v skladu z veljavno zakonodajo in razpolo┼żljivo tehnologijo v najve─Źji mo┼żni meri prepre─Źevati izgubo, spremembo in dostop do podatkov stranke, za katerih varovanje je prevzel odgovornost oziroma jih je dol┼żan varovati na podlagi zakona;
  • ne odgovarja za prekinitve in napake, ki so posledica naklju─Źja vi┼íje sile ali dogodkov, ki ne izvirajo iz njegove sfere;
  • v nobenem primeru ni odgovorna za posredno ali neposredno ┼íkodo, ki bi nastala zaradi dogodkov vi┼íje sile ali dejanj stranke ali tretjih izven njene kontrole, na katerih ravnanje ni imela vpliva;
  • ne prevzema odgovornosti, ─Źe naro─Źena storitev ne ustreza v celoti specifi─Źnim potrebam in ┼żeljam stranke;
  • ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, ki jih stranka posreduje tretjim;
  • ima pravico stranko brez kakr┼ínegakoli povra─Źila stro┼íkov izklju─Źiti iz sistema, ─Źe stranka kr┼íi dolo─Źila teh splo┼ínih pogojev;

 

 • stranki ni dol┼żna vrniti denarja za preostanek pla─Źanega obdobja, ─Źe stranka, brez krivde CPA, prekine pogodbo pred iztekom roka dolo─Źenega v pogodbi.

 

SPREMEMBA IN PREKINITEV POGODBE

15.
Pogodba je sklenjena za ─Źas, kot je dolo─Źeno ob oddaji elektronskega naro─Źila.

16.
Pri storitvah za katere je to posebej dolo─Źeno je stranka dol┼żna najkasneje v roku 1 dan pred iztekom obdobja za katerega je sklenila pogodbo, CPA obvestiti o podalj┼íanju. ─îe CPA ne prejeme obvestila iz prej┼ínjega odstavka te to─Źke, se bo ┼ítelo, da stranka pogodbe ne ┼żeli podalj┼íati in bo zato pogodba z dnem izteka pogodbenega zaklju─Źena.

17.
V primeru, da pride do prekinitve pogodbe s strani CPA iz razlogov, ki niso na strani stranke, je stranka upravi─Źena do povra─Źila sorazmernega dela vpla─Źanih zneskov.

 PLAČILNI POGOJI IN CENE STORITEV IN BLAGA

18.
Stranka bo pla─Źevala storitve CPA v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, ki je objavljen na naslovu spletne strani CPA. CPA si pridr┼żuje pravico do spremembe cenika. Nove cene veljajo z dnem objave spremenjenega cenika na spletni strani.

19.
Storitve, ki jih stranka naro─Źi je potrebno pla─Źati vnaprej, ─Źe ni za dolo─Źeno storitev dolo─Źeno druga─Źe.

20.
Stranka bo pla─Źilo za nove storitve opravila na na─Źin in v roku dolo─Źenem ob oddaji elektronskega naro─Źila. Po opravljenem pla─Źilu ji bo CPA izdal ra─Źun. V primeru zamude pri pla─Źilu si CPA pridr┼żuje pravico do zara─Źunavanja zakonskih zamudnih obresti.

21.
Ob podalj┼íanju uporabe dolo─Źne storitve, bo stranka v roku dolo─Źenem na predra─Źunu (8 dni), izvedla pla─Źilo za storitev, ki jo uporablja. Pla─Źilo bo stranka opravila na podlagi predra─Źuna, ki ga bo prejela v elektronski obliki na transakcijski ra─Źun CPA. Po opravljenem pla─Źilu ji bo CPA izdal ra─Źun.

 POSTOPEK REKLAMACIJE

22.
CPA ne prevzema odgovornosti, da bodo storitve ustrezale strankinim specifi─Źnim potrebam, kar vklju─Źuje predvsem, da bodo pravo─Źasne, varne, neprekinjene in brez napak.

23.
Stranka ima pravico reklamirati naro─Źene storitve ali blago:

 • ─Źe nimajo lastnosti, ki so potrebne za njihovo obi─Źajno rabo ali za promet;
 • ─Źe nimajo lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jih stranka kupuje, ki pa je bila CPA znana ali bi mu bila morala biti znana;
 • ─Źe nimajo lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali mol─Źe dogovorjene oziroma predpisane;
 • ─Źe je CPA izro─Źil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen ─Źe je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

CPA ne odgovarja za napake, na storitvah ali blagu, ─Źe so bile stranki ob sklenitvi pogodbe znane ali ji niso mogle ostati neznane.

24.
Stranka je dol┼żna prejeto stvar na obi─Źajen na─Źin pregledati ali jo dati v pregled, br┼ż ko je to po normalnem teku stvari mogo─Źe, in o o─Źitnih napakah obvestiti CPA v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki ji gre iz tega naslova. Enako velja tudi za opravljene storitve.

25.
Stranka ima pravico ugovarjati zoper izstavljeni ra─Źun. Reklamacijo odda stranka najkasneje v roku 8 dni, pisno na naslov CPA ali po elektronski poti na elektronski naslov reklamacije@CPA.si. CPA bo stranko v elektronski obliki obvestil o prejemu njene vloge na elektronski naslov,ki ga stranka navedbe v svoji vlogi.

26.
CPA se zavezuje reklamacije reševati v razumnem roku, in sicer bo stranko o izidu reklamacijskega postopka obvestil najkasneje v roku 15 dni po prejemu reklamacije.

VARNOSTNI POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

27.
Stranka je dol┼żna svoje storitve uporabljati v skladu z zakonom in temi splo┼ínimi pogoji. Stranka je sama odgovorna za dostop do svojega sistema in bo tudi sama poskrbela za varovanje svojih uporabni┼íkih podatkov in gesel. Stranka ne bo programske ali strojne opreme uporabljala za izvr┼íevanje kaznivih dejanj ali pridobivanja podatkov o drugih naro─Źnikih. Vsi poskusi pridobivanja tujih gesel, preizku┼íanja varnostnih lukenj sistema in uporaba programske opreme ki, lahko povzro─Źi kakr┼ínokoli premo┼żenjsko ali nepremo┼żenjsko ┼íkodo CPA ali tretjim so razlog za odpoved pogodbe in razlog za spro┼żitev ustreznih postopkov zoper stranko. Spletno stran ┼żelimo vzdr┼żevati na na─Źin, da obiskovalcem nudi enostavno uporabo in zagotavljanje ┼żelenih informacij. V ta namen uporabljamo ÔÇśpi┼íkotkeÔÇÖ (angle┼íko Cookies), majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku na┼íe spletne strani shranijo na va┼í ra─Źunalnik. Ti pi┼íkotki ne omogo─Źajo osebne identifikacije obiskovalcev na┼íe spletne strani. S pomo─Źjo pi┼íkotkov zagotavljamo bolj┼ío uporabni┼íko izku┼ínjo in jih ne uporabljamo za potrebe ogla┼íevanja.

V osnovi obstajajo naslednje vrste piškotkov:

 • potrebni pi┼íkotki, brez katerih spletna stran ne deluje pravilno (npr. shrani izdelke, ki ste jih dali v nakupovalno ko┼íarico)
 • pi┼íkotki, ki skrbijo za funkcionalnost spletne strani (spletna stran si zapomni, kateri jezik ste izbrali in vam ga ob ponovnem obisku ponudi sama). Seveda ta pi┼íkotek velja samo za na┼ío spletno stran in vam ne sledi na druge spletne strani ÔÇô tam si morate dolo─Źeno funkcionalnost nastaviti sami posebej
 • pi┼íkotki, ki skrbijo za razne statisti─Źne namene, npr. prika┼żejo nam katere na┼íe vsebine so najve─Źkrat obiskane, kaj obiskovalci ne gledajo itd. Na ta na─Źin lahko zagotavljamo bolj┼ío vsebino na na┼íi spletni strani. Te informacije nam seveda ne omogo─Źajo va┼íe identifikacije in so anonimne
 • pi┼íkotki, ki skrbijo za ogla┼íevanje tretjih oseb. Ti pi┼íkotki lahko sporo─Źajo lastnikom katere spletne strani obiskujete, katere oglase si ogledujete ipd. Na┼ía spletna stran ne uporablja teh pi┼íkotkov.

Na na┼íi spletni strani trenutno uporabljamo pi┼íkotke iz prve, druge in tretje skupine. V primeru uporabe pi┼íkotkov iz ─Źetrte skupine, si le-te lahko izklopite sami z orodjem na prvi strani (ali pa uporabite napotke iz spodaj navedenih povezav) in nam onemogo─Źite njihovo uporabo. ─îe ┼żelite, lahko v brskalniku popolnoma prepoveste ali dovolite uporabo pi┼íkotkov (izbri┼íete ┼że obstoje─Źe pi┼íkotke) iz na┼íe spletne strani (mogo─Źe boste morali postopek ponoviti ob posodobitvi, menjavi svojega brskalnika, mo┼żno je tudi, da v tem primeru na┼ía spletna stran ne bo ve─Ź delovala oz. je ne boste mogli uporabljati v vseh predvidenih namenih). Kako lahko to naredite v nekaterih brskalnikih, lahko izveste na spodaj navedenih povezavah:

 1. Mozilla Firefox
 2. Google Chrome
 3. Microsoft Internet Explorer
 4. Opera
 5. Apple Safari
 6. Windows Phone
 7. Google Android

 28.
CPA se zavezuje varovati osebne in druge podatke stranke, do katerih bo pri┼íel v ─Źasu trajanja pogodbenega razmerja, ┼íe najmanj 3 leta po prenehanju veljavnosti pogodbe. CPA strankinih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabljal v komercialne namene, razen kadar bo te podatke dol┼żan izro─Źiti na podlagi zakona ali na podlagi odlo─Źbe sodi┼í─Źa. V primeru hekerskih napadov ali drugih nepoobla┼í─Źenih vstopov v sistem, CPA ne odgovarja za osebne podatke stranke.

SODNA PRISTOJNOST

30.
Stranka se strinja, da se bodo v primeru spora, vsa sporna razmerja med stranko in CPA re┼íevala pred pristojnim sodi┼í─Źem po sede┼żu CPA.

Ljubljana 02.04.2015                                                                                   CPA d.o.o.